လူထုအျမင္စစ္တမ္း (၁)

  • Posted on: 4 June 2015
  • By: mmaffairs

“လူထုအသံလႊတ္ေတာ္အသံ” သည္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႕

အခ်ိန္ထိလႊတ္ေတာ္က်င္းပခဲ႕သည္မွာငါးႀကိမ္တိုင္တိုင္ရွိခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား

မွာလည္းျပည္သူတို႕ အတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳးစားျပဌာန္းခ႔ဲပါသည္။သုိ႔ရာတြင္ 

"လႊတ္ေတာ္အသံ" အမွန္တကယ္ "လူထုအသံ" ျဖစ္ ေရးသည္ အလြန္ အေရးပါေသာ အခ်က္ႀကီး

တစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ "ျမန္မာ႕ေရးရာ" မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာႏွင္႔ ႏို၀င္ဘာလမ်ား

အတြင္း လူထုအသံကိုေလ႕လာေဖာ္ထုတ္ခဲ႕ပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင္႔မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းမွာေနထိုင္သည့္

လူဦးေရ ၂၂၅၀ ခန္႕ကိုလာမည့္လႊတ္ေတာ္အတြင္းဦးစားေပးေဆြးေႏြးေစလိုေသာအေၾကာင္းအရာ

ကိုတစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းေလ႔လာခဲ့ရာစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြး ေစလိုေသာအခ်က္မ်ားအနက္ အထင္ရွားဆံုးေတြ႔ရွိခ်က္မွာ

“အလုပ္ အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ားေဖာ္ ေဆာင္ေပးေရး” ျဖစ္သည္ကိုရန္ ကုန္ႏွင္႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္

ႏွစ္ခုလံုးမွ လူဦးေရအမ်ားစုတို႕ကတူညီစြာေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင္႔ဘြဲ႕ရ လူငယ္အမ်ားစုကေျဖ

ဆိုခဲ႕ၾကသည္။ ဒုတိယေျဖဆိုမႈအမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ မႏၱေလးမွ အသက္ ၄၀ ႏွင္႔ ၆၀ ၾကား

အတန္းပညာ အဆင့္ မရွိသူႏွင္႔ အထက္ တန္းပညာေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုတို႕က “ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင္႔

လူမႈေရး မွ်တမႈကိုအာမခံခ်က္ ေပးရန္” ဟူေသာအခ်က္ကိုေျဖဆိုၾကသည္။ ရန္ကုန္တြင္မူ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ကိုင္ သူမ်ား ႏွင္႔ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုတို႔က “အေျခခံပညာဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္ေရး”ကိုေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုၾကေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားမွာ ျပည္သူ

တို႔ကေျဖဆိုတင္ျပမႈ အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရာကို ရန္ကုန္ႏွင္႔ မႏၲေလးယွဥ္တြဲေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေျဖဆုိသူအမ်ားစုတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၉ ႏွစ္အၾကားလူငယ္လူရြယ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ

အမ်ားဆံုးအုပ္စုမွာအသက္ ၄၀ မွ ၆၀ ၾကားအတြင္းရွိပါသည္။၎တို႔အထဲတြင္အမ်ားစုသည္အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ႏွင္႔ တကၠသို္လ္ထိပညာသင္ယူခဲ႕ရသူမ်ားပင္ ျဖစ္ျပီးဘြဲ႕လြန္ႏွင္႔ ပါရဂူဘြဲ႕ရသူအနည္းငယ္

ခန္႔သာပါ၀င္သည္။ အလုပ္အကိုင္အားျဖင္႔ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္အျပင္ေစ်းသည္၊

တကၠစီ ဒရိုင္ဘာစေသာတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ မိမိဘာသာရပ္တည္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင္႔ ေန႔တြက္လုပ္ခစားသူ အမ်ားစု ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

ထို႔ျပင္အျခားအသက္ရြယ္ကြဲျပားသူမ်ားႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္ကြဲျပားသူမ်ားလဲဤစစ္တမ္းေမးခြန္းကိုပါ၀င္ေျဖဆို

ခဲ႕ ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာဖတ္ရႈမႈတြင္ ရန္ကုန္ႏွင္႔ မႏၱေလးအၾကားကြဲျပားခ်က္မွာ

“Internet Social Media” အင္တာနက္လူမႈသတင္းကြန္ယက္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ တတိယအား

အထားရဆံုးသတင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္ျပီး မႏၱေလးတြင္မူအသံုးျပဳမႈအနည္းဆံုးသတင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေန

ေသးေၾကာင္း စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားအရေတြ႔ရွိရသည္။